logo DTC

Deelnamenvoorwaarden

DEELNAMENVOORWAARDEN (incl. vrijwaringsclausule)

Reglementen

 1. Door zich voor deelneming aan dit evenement in te schrijven, onderwerpt de deelnemer zich aan de bepalingen van de reglementen en aan alle, buiten de reglementen, door de Organisatie van de Diemse Toren Classic vastgestelde of nog vast te stellen voorschriften.
 2. De Diemse Toren Classic Didam is geen rally of andersoortige wedstrijd; men dient zich aan de geldende verkeersregels te houden.
 3. Het spreekt voor zich dat de deelnemende auto aan alle geldende eisen en voorschriften moet voldoen. Er zal geen technische keuring o.d. plaatsvinden, echter vindt de organisatie de globale indruk van de staat van de deelnemende auto niet juist dan kan deelname aan de rit worden geweigerd. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de werkelijke technische staat van de auto wordt echter afgewezen.
 4. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat alle door hem/haar ingevulde formulier(en) volledig en correct is/zijn en op waarheid berust(en). Door ondertekening verklaart de bestuurder tevens voor de overige inzittenden van de auto te tekenen.
 5. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij lichamelijk en geestelijk in staat is om aan de toertocht deel te nemen en hiertoe ook bekwaam is. Het gebruik van alcohol, drugs of overige middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden is voor en tijdens de toertocht niet toegestaan.
 6. Naleving van de regels, uitgevaardigd door de organisatie, is van essentieel belang. Bij niet naleven van de regels, volgt direct uitsluiting van verdere deelname en vervalt de mogelijkheid in te schrijven voor een eventuele volgende rit.
 7. De verkeersregels gaan altijd boven de aanwijzingen van de organisatie. Het overtreden van verkeersregels kan niet aan de organisatie worden tegen geworpen.

VRIJWARINGSCLAUSULE

 • De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat deelneming aan de
  Diemse Toren Classic zowel voor hem/haar als voor derden, evenals voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt.
 • De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar eigen rekening. De organisatoren en overige medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met deelname aan de Diemse Toren Classic lijdt.
 • De deelnemer verklaart dat hij/zij:
 • de verkeersregels e.d. niet zal overtreden
 • hij/zij de Organisatie van Diemse Toren Classic noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen.